ศึกษากลวิธีการเป่าปี่ชวาประกอบการแสดงรำกริชชวา กรณีศึกษา ครูปี๊บ คงลายทอง

ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ศึกษากลวิธีการเป่าปี่ชวาประกอบการรำกริชชวา กรณีศึกษาครูปี๊บ คงลายทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติผลงานของครูปี๊บ คงลายทอง ศึกษาบริบทของปี่ชวา กลวิธีการเป่าปี่ชวา และศึกษากลวิธีการเป่าปี่ชวาประกอบการรำกริชชวาของครูปี๊บ คงลายทอง โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล ข้อมูลเอกสารตำรา และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผลจากการวิจัยพบว่าครูปี๊บ คงลายทอง เป็นบรมครูที่มีความรอบรู้และมีความสามารถด้านทักษะการเป่าปี่ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะปี่ชวา ครูปี๊บ คงลายทอง มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นบุตรชายของครูเทียบ คงลายทอง มีพี่น้องรวมทั้งหมด 11 คน เริ่มศึกษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ากับบิดา โดยเริ่มหัดเป่าขลุ่ยกับครูเทียบ คงลายทอง ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป ต่อมาเริ่มศึกษาเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ และเริ่มหัดเป่าปี่ในกับครูเทียบจนพัฒนามาเป็นเป่าปี่ชวา เพลงแรกที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปะสมัยนั้น ได้แก่ เพลงสะระหม่าไทย ต่อได้เข้ามารับราชการอยู่ที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง จากการวิเคราะห์ทำนองเพลงสะระหม่าแขกประกอบการแสดงรำกริชชวา ทำนองขึ้นต้นและทำนองทั้ง 10 ทำนองพบว่ามีการใช้บันไดเสียง 2 บันไดเสียง ได้แก่ บันไดเสียงชวา รมฟ x ลท x และบันไดเสียงเพียงออบน ดรม x ซล x และกลวิธีพิเศษในการเป่าปี่เพลงสะระหม่าแขกประกอบการแสดงรำกริช พบว่ามีการใช้กลวิธีพิเศษ อันได้แก่ การตอดลิ้น การกระทบเสียง การเอื้อน การโปรยนิ้วการตีนิ้ว การโยกลม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างทำนองปี่ชวากับจังหวะหน้าทับ มีการยึดกลองแขกตัวเมียเป็นหลัก และความสัมพันธ์ของทำนองเพลงกับจังหวะจะปรากฏในห้องที่ 4 และห้องที่ 8 ของประโยคเพลงเกือบทุกประโยค ซึ่งในความสัมพันธ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มความไพเราะและความฮึกเหิมให้กับผู้แสดงรำกริชชวา รวมทั้งความสอดคล้องระหว่างทำนองปี่ชวา จังหวะหน้าทับ และการแสดงรำกริชนั้น ลูกตกของทำนองปี่ในบางประโยคไม่ตรงกับลูกตกของจังหวะหน้าทับ ในการเป่าปี่ชวาในเพลงสะระหม่าแขกสามารถตัดหรือเพิ่มทำนองได้ตลอด ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของ ผู้บรรเลง สรุปได้ว่า ในทำนองเพลงปี่ชวาที่ประกอบการแสดงรำกริชชวามีความโดดเด่นที่การใช้กลวิธีพิเศษของครูปี๊บ คงลายทอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลายของครูและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของครูปี๊บ คงลายทอง ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประดิษฐ์ทำนองให้มีความไพเราะวิจิตรบรรจง มีความโดดเด่นทรงคุณค่า สมควรแก่การสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป

Published date : Aug 14, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2557-20 
100 a : ชื่อผู้แต่ง Author 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
ศึกษากลวิธีการเป่าปี่ชวาประกอบการแสดงรำกริชชวา กรณีศึกษา ครูปี๊บ คงลายทอง 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2557 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
ศิลปนิพนธ์ เรื่อง ศึกษากลวิธีการเป่าปี่ชวาประกอบการรำกริชชวา กรณีศึกษาครูปี๊บ คงลายทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติผลงานของครูปี๊บ คงลายทอง ศึกษาบริบทของปี่ชวา กลวิธีการเป่าปี่ชวา และศึกษากลวิธีการเป่าปี่ชวาประกอบการรำกริชชวาของครูปี๊บ คงลายทอง โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล ข้อมูลเอกสารตำรา และงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย ผลจากการวิจัยพบว่าครูปี๊บ คงลายทอง เป็นบรมครูที่มีความรอบรู้และมีความสามารถด้านทักษะการเป่าปี่ประเภทต่าง ๆ โดยเฉพาะปี่ชวา ครูปี๊บ คงลายทอง มีภูมิลำเนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร โดยเป็นบุตรชายของครูเทียบ คงลายทอง มีพี่น้องรวมทั้งหมด 11 คน เริ่มศึกษาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่ากับบิดา โดยเริ่มหัดเป่าขลุ่ยกับครูเทียบ คงลายทอง ตั้งแต่ยังไม่ได้เข้ารับการศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลป ต่อมาเริ่มศึกษาเครื่องดนตรีประเภทต่าง ๆ และเริ่มหัดเป่าปี่ในกับครูเทียบจนพัฒนามาเป็นเป่าปี่ชวา เพลงแรกที่ได้ศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลปะสมัยนั้น ได้แก่ เพลงสะระหม่าไทย ต่อได้เข้ามารับราชการอยู่ที่สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้ากลุ่มดนตรีไทย สำนักการสังคีต กรมศิลปากร รวมทั้งเป็นอาจารย์พิเศษในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง จากการวิเคราะห์ทำนองเพลงสะระหม่าแขกประกอบการแสดงรำกริชชวา ทำนองขึ้นต้นและทำนองทั้ง 10 ทำนองพบว่ามีการใช้บันไดเสียง 2 บันไดเสียง ได้แก่ บันไดเสียงชวา รมฟ x ลท x และบันไดเสียงเพียงออบน ดรม x ซล x และกลวิธีพิเศษในการเป่าปี่เพลงสะระหม่าแขกประกอบการแสดงรำกริช พบว่ามีการใช้กลวิธีพิเศษ อันได้แก่ การตอดลิ้น การกระทบเสียง การเอื้อน การโปรยนิ้วการตีนิ้ว การโยกลม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างทำนองปี่ชวากับจังหวะหน้าทับ มีการยึดกลองแขกตัวเมียเป็นหลัก และความสัมพันธ์ของทำนองเพลงกับจังหวะจะปรากฏในห้องที่ 4 และห้องที่ 8 ของประโยคเพลงเกือบทุกประโยค ซึ่งในความสัมพันธ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มความไพเราะและความฮึกเหิมให้กับผู้แสดงรำกริชชวา รวมทั้งความสอดคล้องระหว่างทำนองปี่ชวา จังหวะหน้าทับ และการแสดงรำกริชนั้น ลูกตกของทำนองปี่ในบางประโยคไม่ตรงกับลูกตกของจังหวะหน้าทับ ในการเป่าปี่ชวาในเพลงสะระหม่าแขกสามารถตัดหรือเพิ่มทำนองได้ตลอด ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของ ผู้บรรเลง สรุปได้ว่า ในทำนองเพลงปี่ชวาที่ประกอบการแสดงรำกริชชวามีความโดดเด่นที่การใช้กลวิธีพิเศษของครูปี๊บ คงลายทอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่หลากหลายของครูและสะท้อนความเป็นอัตลักษณ์ของครูปี๊บ คงลายทอง ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการประดิษฐ์ทำนองให้มีความไพเราะวิจิตรบรรจง มีความโดดเด่นทรงคุณค่า สมควรแก่การสืบทอดให้คงอยู่ตลอดไป 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.