การแสดงสร้างสรรค์ชุด นางกะแหร่งเล่นโทน

ศิลปนิพนธ์เรื่อง นางกะแหร่งเล่นโทน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอกลักษณ์และลีลาการแสดงของตัวละครนางกะแหร่งในละครเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี ที่ยังนิยมทำการแสดงในปัจจุบัน เพื่อประดิษฐ์ชุดการแสดงสร้างสรรค์ชุด นางกะแหร่งเล่นโทน โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา มานำเสนอรูปแบบการแสดงลีลาท่ารำในละครเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาพบว่า นางกะแหร่งเป็นตัวละครที่สำคัญตัวหนึ่งในการแสดงละครเท่งตุ๊ก ซึ่งมีบทบาทการแสดงที่มีบุคลิกต่างจากตัวละครตัวอื่นจะมีกิริยาท่าทางที่มีลักษณะคล้ายกับนางอิจฉา มีบทบาทท่ารำรวมไปถึงกิริยาอาการคล้ายกับนางตลาดของละครนอก นางกระแตหรือนางตลก ซึ่งนางกะแหร่งสามารถแบ่งแยกออกเป็นประเภทได้ 3 ประเภท คือ 1. นางกะแหร่งประเภทนางยักษ์ ได้แก่ นางยักษ์กระตุกอืด 2. นางกะแหร่งหน้าลาย แบ่งออกเป็น 2.1 นางกะแหร่งหน้าลายที่เป็นมนุษย์ ได้แก่ นางค่อม และนางดำดง 2.2 นางกะแหร่งหน้าลายที่เป็นสัตว์ ได้แก่ นางแมววิฬาร์ และนางกระจง 3. นางกะแหร่งหน้าผี ได้แก่ นางผีโขมด คณะผู้ศึกษาได้แบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงแรก ศรัทธา คือ การยึดถือตามธรรมเนียมของการแสดงละครชาตรี หรือละครเท่งตุ๊กที่ผู้แสดงจะต้องประกอบพิธีไหว้ครู หรือนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก่อนที่จะทำการแสดง ช่วงที่สอง อัตลักษณ์เฉพาะของนางกะแหร่ง คือ นำเสนอบทบาทอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของนางกะแหร่งทั้ง 6 บทบาท ช่วงที่สาม เล่นโทน เป็นการเสนอรูปแบบการสร้างความสนุกสนานระหว่างตัวละครนางกะแหร่งกับผู้ชม และตัวละครนางกะแหร่งกับนักดนตรีในรูปแบบการแสดงละครเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทลีลาของนางกะแหร่งในการแสดงละครเท่งตุ๊ก ของจังหวัดจันทบุรีนั้น ผู้ศึกษาต้องการให้การศึกษาในเรื่องนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจบทบาทอื่น ๆ ของนางกะแหร่ง และควรค่าแก่การรักษา สืบทอด ให้การแสดงละครเท่งตุ๊กอยู่คู่จังหวัดจันทบุรีต่อไป

Published date : Aug 14, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2557-23 
100 a : ชื่อผู้แต่ง Author 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
การแสดงสร้างสรรค์ชุด นางกะแหร่งเล่นโทน 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2557 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
ศิลปนิพนธ์เรื่อง นางกะแหร่งเล่นโทน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเอกลักษณ์และลีลาการแสดงของตัวละครนางกะแหร่งในละครเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี ที่ยังนิยมทำการแสดงในปัจจุบัน เพื่อประดิษฐ์ชุดการแสดงสร้างสรรค์ชุด นางกะแหร่งเล่นโทน โดยนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา มานำเสนอรูปแบบการแสดงลีลาท่ารำในละครเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี จากการศึกษาพบว่า นางกะแหร่งเป็นตัวละครที่สำคัญตัวหนึ่งในการแสดงละครเท่งตุ๊ก ซึ่งมีบทบาทการแสดงที่มีบุคลิกต่างจากตัวละครตัวอื่นจะมีกิริยาท่าทางที่มีลักษณะคล้ายกับนางอิจฉา มีบทบาทท่ารำรวมไปถึงกิริยาอาการคล้ายกับนางตลาดของละครนอก นางกระแตหรือนางตลก ซึ่งนางกะแหร่งสามารถแบ่งแยกออกเป็นประเภทได้ 3 ประเภท คือ 1. นางกะแหร่งประเภทนางยักษ์ ได้แก่ นางยักษ์กระตุกอืด 2. นางกะแหร่งหน้าลาย แบ่งออกเป็น 2.1 นางกะแหร่งหน้าลายที่เป็นมนุษย์ ได้แก่ นางค่อม และนางดำดง 2.2 นางกะแหร่งหน้าลายที่เป็นสัตว์ ได้แก่ นางแมววิฬาร์ และนางกระจง 3. นางกะแหร่งหน้าผี ได้แก่ นางผีโขมด คณะผู้ศึกษาได้แบ่งการแสดงออกเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงแรก ศรัทธา คือ การยึดถือตามธรรมเนียมของการแสดงละครชาตรี หรือละครเท่งตุ๊กที่ผู้แสดงจะต้องประกอบพิธีไหว้ครู หรือนึกถึงคุณครูบาอาจารย์ก่อนที่จะทำการแสดง ช่วงที่สอง อัตลักษณ์เฉพาะของนางกะแหร่ง คือ นำเสนอบทบาทอัตลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นของนางกะแหร่งทั้ง 6 บทบาท ช่วงที่สาม เล่นโทน เป็นการเสนอรูปแบบการสร้างความสนุกสนานระหว่างตัวละครนางกะแหร่งกับผู้ชม และตัวละครนางกะแหร่งกับนักดนตรีในรูปแบบการแสดงละครเท่งตุ๊ก จังหวัดจันทบุรี ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทลีลาของนางกะแหร่งในการแสดงละครเท่งตุ๊ก ของจังหวัดจันทบุรีนั้น ผู้ศึกษาต้องการให้การศึกษาในเรื่องนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจบทบาทอื่น ๆ ของนางกะแหร่ง และควรค่าแก่การรักษา สืบทอด ให้การแสดงละครเท่งตุ๊กอยู่คู่จังหวัดจันทบุรีต่อไป 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
ภาควิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.