การศึกษาเพลงช้าเรื่อง สารถี ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรณีศึกษา ครูไชยยะ ทางมีศรี

ศิลปนิพนธ์เรื่อง การศึกษาเพลงช้าเรื่องสารถี ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรณีศึกษา :ครูไชยยะ ทางมีศรี ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา บริบท บทบาท หน้าที่ โครงสร้าง ทำนองหลัก และรูปแบบวิธีการบรรเลงเพลงช้าเรื่องสารถี ของทางสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรณีศึกษา ครูไชยยะ ทางมีศรี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางค์ไทยที่มีความสนใจในการศึกษาดนตรีไทยมาตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเริ่มเรียนดนตรีไทยครั้งแรกกับบิดา ภายหลังครูได้ถูกฝากตัวให้ไปเรียนดนตรีไทยต่อกับ ครูรวม พรหมบุรี ครูได้เรียนระนาดเอกเป็นเครื่องมือหลักและเครื่องมืออื่น ๆทั่วไปกับครูที่มีความเชี่ยวชาญอีกหลายท่าน เช่น ครูบุญยงค์ เกตุคง ครูบุญยัง เกตุคง และครูพุ่ม บาปุยะวาทย์ จนกระทั่งครูได้เข้ารับราชการในสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพลงช้าเรื่องสารถี ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นเพลงเรื่องประเภทเพลงช้า ที่มีองค์ประกอบโครงสร้างครบถ้วนตามกระบวนการของเพลงเรื่อง ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ปรากฏนามผู้เรียบเรียง ซึ่งในทางสำนักการสังคีต กรมศิลปากร นั้นได้มีการเรียบเรียงทำนองเพลงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ เป็นการนำเพลงมาเรียงร้อยผูกกันเป็นเรื่อง หรือที่เรียกว่า การผูกเพลงเรื่อง คือการนำเพลงหลาย ๆเพลง ที่มีสำนวนใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกันและสามารถบรรเลงต่อกันได้มาร้อยเรียงต่อกันเป็นเรื่อง โอกาสในการบรรเลงนั้น เพลงช้าเรื่องสารถี จะนิยมบรรเลงในงานพิธีมงคลต่างๆ งานพระราชพิธี พิธีสงฆ์ ฯลฯ เป็นต้น โดยนิยมใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบ และจะเริ่มบรรเลงในช่วงที่ยังไม่มีพิธีการใด ๆ คณะผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดทางเพลงจาก ครูไชยยะ ทางมีศรี มีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เพลงช้าอัตราจังหวะสามชั้น จำนวน 4 เพลง ส่วนที่ 2 เพลงสองไม้อัตราจังหวะสองชั้น จำนวน 1 เพลง ส่วนที่ 3 เพลงเร็วอัตราจังหวะชั้นเดียว จำนวน 1 เพลง ส่วนที่ 4 จบด้วยเพลงลา จากการศึกษาพบว่า 1. เพลงช้าเรื่องสารถี เป็นเพลงที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามโครงสร้างเพลงเรื่อง 2. เป็นเพลงเรื่องที่มุ่งเน้นการบรรเลงหรือแนวการบรรเลงในอัตราจังหวะปานกลาง ไม่ช้า หรือเร็วจนเกินไป 3. ครูไชยยะ ทางมีศรี ยังคงรักษาไว้ซึ่งจารีตการปฏิบัติ รูปแบบการบรรเลงตามระเบียบแบบแผนโบราณประเพณีนิยมอย่างครบถ้วน

Published date : Aug 14, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2557-24 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
การศึกษาเพลงช้าเรื่อง สารถี ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรณีศึกษา ครูไชยยะ ทางมีศรี 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2557 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
ศิลปนิพนธ์เรื่อง การศึกษาเพลงช้าเรื่องสารถี ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรณีศึกษา :ครูไชยยะ ทางมีศรี ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา บริบท บทบาท หน้าที่ โครงสร้าง ทำนองหลัก และรูปแบบวิธีการบรรเลงเพลงช้าเรื่องสารถี ของทางสำนักการสังคีต กรมศิลปากร กรณีศึกษา ครูไชยยะ ทางมีศรี ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางค์ไทยที่มีความสนใจในการศึกษาดนตรีไทยมาตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเริ่มเรียนดนตรีไทยครั้งแรกกับบิดา ภายหลังครูได้ถูกฝากตัวให้ไปเรียนดนตรีไทยต่อกับ ครูรวม พรหมบุรี ครูได้เรียนระนาดเอกเป็นเครื่องมือหลักและเครื่องมืออื่น ๆทั่วไปกับครูที่มีความเชี่ยวชาญอีกหลายท่าน เช่น ครูบุญยงค์ เกตุคง ครูบุญยัง เกตุคง และครูพุ่ม บาปุยะวาทย์ จนกระทั่งครูได้เข้ารับราชการในสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น เพลงช้าเรื่องสารถี ของสำนักการสังคีต กรมศิลปากร เป็นเพลงเรื่องประเภทเพลงช้า ที่มีองค์ประกอบโครงสร้างครบถ้วนตามกระบวนการของเพลงเรื่อง ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ปรากฏนามผู้เรียบเรียง ซึ่งในทางสำนักการสังคีต กรมศิลปากร นั้นได้มีการเรียบเรียงทำนองเพลงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ เป็นการนำเพลงมาเรียงร้อยผูกกันเป็นเรื่อง หรือที่เรียกว่า การผูกเพลงเรื่อง คือการนำเพลงหลาย ๆเพลง ที่มีสำนวนใกล้เคียงกัน และสอดคล้องกันและสามารถบรรเลงต่อกันได้มาร้อยเรียงต่อกันเป็นเรื่อง โอกาสในการบรรเลงนั้น เพลงช้าเรื่องสารถี จะนิยมบรรเลงในงานพิธีมงคลต่างๆ งานพระราชพิธี พิธีสงฆ์ ฯลฯ เป็นต้น โดยนิยมใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบ และจะเริ่มบรรเลงในช่วงที่ยังไม่มีพิธีการใด ๆ คณะผู้วิจัยได้รับการถ่ายทอดทางเพลงจาก ครูไชยยะ ทางมีศรี มีลักษณะโครงสร้างประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เพลงช้าอัตราจังหวะสามชั้น จำนวน 4 เพลง ส่วนที่ 2 เพลงสองไม้อัตราจังหวะสองชั้น จำนวน 1 เพลง ส่วนที่ 3 เพลงเร็วอัตราจังหวะชั้นเดียว จำนวน 1 เพลง ส่วนที่ 4 จบด้วยเพลงลา จากการศึกษาพบว่า 1. เพลงช้าเรื่องสารถี เป็นเพลงที่มีองค์ประกอบครบถ้วนตามโครงสร้างเพลงเรื่อง 2. เป็นเพลงเรื่องที่มุ่งเน้นการบรรเลงหรือแนวการบรรเลงในอัตราจังหวะปานกลาง ไม่ช้า หรือเร็วจนเกินไป 3. ครูไชยยะ ทางมีศรี ยังคงรักษาไว้ซึ่งจารีตการปฏิบัติ รูปแบบการบรรเลงตามระเบียบแบบแผนโบราณประเพณีนิยมอย่างครบถ้วน 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.