ศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงซอด้วงเบื้องต้นของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด

การจัดทำศิลปนิพนธ์ เรื่อง ศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงซอด้วงเบื้องต้นของ ครูวีระศักดิ์ กลั่นรอดครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติและผลงานของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด และศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงซอด้วงเบื้องต้นของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด ดำเนินการวิจัยโดย ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรู้ต่างๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า ครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ที่จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรของนายหวาด และนางน้อมจิตร กลั่นรอด ได้ศึกษาดนตรีไทยกับครูอาวุโสหลายท่าน ทั้งเครื่องสายและปี่พาทย์ตั้งแต่วัยเยาว์กระทั่งจบระดับปริญญาโท ปัจจุบันครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ส่วนในด้านกระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงซอด้วงเบื้องต้นของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอดนี้ พบว่า ท่านั่งในการบรรเลงซอด้วง จะนั่งพับเพียบไปทางด้านซ้ายโดยให้ขาซ้ายทับขาขวา ซึ่งมีผลต่อระดับคันชักซอ ตำแหน่งของ การวางซอด้วงจะวางบนต้นขา เพื่อจะได้เสียงที่ใสกังวาน มือซ้ายจับคันซอด้วงโดยไม่เกร็งข้อมือ เพื่อไม่ให้เกิดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ส่วนมือขวาที่จับคันชักจะใช้นิ้วนางรั้งหางม้าไว้ โดยใช้ข้อมือในการออกแรงไกวคันชักในลักษณะครึ่งแขนครึ่งข้อ ใช้การต่อเพลงแบบสาธิตให้ดูแล้วให้ปฏิบัติตามซ้ำ ๆ จนจดจำได้แม่นยำโดยไม่มีการใช้โน้ต มีวิธีการสอนและการถ่ายทอดเป็นลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อของนิ้วมือซ้ายในการกดสายซอ โดยให้ฝึกใช้นิ้วทั้งสี่กดพร้อมกันในการสีไล่เสียง การใช้หลักความสอดคล้องและขัดแย้ง การฝึกไล่เสียงประกอบการใช้นิ้วควง การใช้เทคโนโลยีช่วยในการสอน ผู้เรียนมีโอกาสในการประเมินทักษะของตนเองจากการดูวีดีทัศน์ การบรรเลงของแต่ละคน มีการศึกษาปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหา การฝึกโดยการสร้างแบบฝึกที่เน้นกระบวนการ มีรูปแบบที่มองเห็นชัดเจน และมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างผู้เรียนให้มีพื้นฐาน การสีซอที่มั่นคง กระบวนการถ่ายทอดของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด เป็นผลสืบเนื่องมาจากครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด เป็นครูที่มีประสบการณ์ทั้งด้านเครื่องสายและปี่พาทย์ ได้รับการถ่ายทอดทางเพลงจากครูอาวุโส ที่สืบทอดมาจากราชสำนัก มีการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่เยาว์วัย และได้มีโอกาสศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีสากล หลักการสอนและทฤษฎีดนตรี ทำให้การสอนของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด มีการผสมผสานด้วยศาสตร์แขนงต่าง ๆ มีรูปแบบเฉพาะที่ชัดเจน อันเป็นแนวทางและวิธีการที่ควรศึกษาและปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดนี้ได้ผ่านการตกตะกอนองค์ความรู้ในการสอนดนตรี นับได้ว่าเป็นมรดกทางความคิดของครูดนตรีไทยที่ควรเผยแพร่แก่เยาวชน เพื่อสืบทอด และอนุรักษ์กระบวนการถ่ายทอดของครูดนตรีไทยไว้ให้ดำรงอยู่คู่วัฒนธรรมดนตรีสืบไป

Published date : Aug 07, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : หอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2557-11 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
ศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงซอด้วงเบื้องต้นของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2557 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
การจัดทำศิลปนิพนธ์ เรื่อง ศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงซอด้วงเบื้องต้นของ ครูวีระศักดิ์ กลั่นรอดครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาประวัติและผลงานของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด และศึกษากระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงซอด้วงเบื้องต้นของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด ดำเนินการวิจัยโดย ศึกษาเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรู้ต่างๆ ตลอดจนการสัมภาษณ์ การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในประเด็นต่าง ๆ ผลการวิจัยพบว่า ครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด เกิดเมื่อวันจันทร์ ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ที่จังหวัดนนทบุรี เป็นบุตรของนายหวาด และนางน้อมจิตร กลั่นรอด ได้ศึกษาดนตรีไทยกับครูอาวุโสหลายท่าน ทั้งเครื่องสายและปี่พาทย์ตั้งแต่วัยเยาว์กระทั่งจบระดับปริญญาโท ปัจจุบันครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด ดำรงตำแหน่งครู วิทยฐานะเชี่ยวชาญ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ส่วนในด้านกระบวนการถ่ายทอดการบรรเลงซอด้วงเบื้องต้นของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอดนี้ พบว่า ท่านั่งในการบรรเลงซอด้วง จะนั่งพับเพียบไปทางด้านซ้ายโดยให้ขาซ้ายทับขาขวา ซึ่งมีผลต่อระดับคันชักซอ ตำแหน่งของ การวางซอด้วงจะวางบนต้นขา เพื่อจะได้เสียงที่ใสกังวาน มือซ้ายจับคันซอด้วงโดยไม่เกร็งข้อมือ เพื่อไม่ให้เกิดความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อ ส่วนมือขวาที่จับคันชักจะใช้นิ้วนางรั้งหางม้าไว้ โดยใช้ข้อมือในการออกแรงไกวคันชักในลักษณะครึ่งแขนครึ่งข้อ ใช้การต่อเพลงแบบสาธิตให้ดูแล้วให้ปฏิบัติตามซ้ำ ๆ จนจดจำได้แม่นยำโดยไม่มีการใช้โน้ต มีวิธีการสอนและการถ่ายทอดเป็นลำดับขั้นตอนจากง่ายไปหายาก ฝึกทักษะการใช้กล้ามเนื้อของนิ้วมือซ้ายในการกดสายซอ โดยให้ฝึกใช้นิ้วทั้งสี่กดพร้อมกันในการสีไล่เสียง การใช้หลักความสอดคล้องและขัดแย้ง การฝึกไล่เสียงประกอบการใช้นิ้วควง การใช้เทคโนโลยีช่วยในการสอน ผู้เรียนมีโอกาสในการประเมินทักษะของตนเองจากการดูวีดีทัศน์ การบรรเลงของแต่ละคน มีการศึกษาปัญหาและหาวิธีแก้ปัญหา การฝึกโดยการสร้างแบบฝึกที่เน้นกระบวนการ มีรูปแบบที่มองเห็นชัดเจน และมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างผู้เรียนให้มีพื้นฐาน การสีซอที่มั่นคง กระบวนการถ่ายทอดของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด เป็นผลสืบเนื่องมาจากครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด เป็นครูที่มีประสบการณ์ทั้งด้านเครื่องสายและปี่พาทย์ ได้รับการถ่ายทอดทางเพลงจากครูอาวุโส ที่สืบทอดมาจากราชสำนัก มีการสั่งสมความรู้และประสบการณ์ตั้งแต่เยาว์วัย และได้มีโอกาสศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับดนตรีสากล หลักการสอนและทฤษฎีดนตรี ทำให้การสอนของครูวีระศักดิ์ กลั่นรอด มีการผสมผสานด้วยศาสตร์แขนงต่าง ๆ มีรูปแบบเฉพาะที่ชัดเจน อันเป็นแนวทางและวิธีการที่ควรศึกษาและปฏิบัติ ซึ่งกระบวนการถ่ายทอดนี้ได้ผ่านการตกตะกอนองค์ความรู้ในการสอนดนตรี นับได้ว่าเป็นมรดกทางความคิดของครูดนตรีไทยที่ควรเผยแพร่แก่เยาวชน เพื่อสืบทอด และอนุรักษ์กระบวนการถ่ายทอดของครูดนตรีไทยไว้ให้ดำรงอยู่คู่วัฒนธรรมดนตรีสืบไป 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.