ศึกษาทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ สืบทอดโดยครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์

ศิลปนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ สืบทอดโดย ครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ ผลงาน และทางเพลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ สืบทอดโดยครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์ ศึกษาด้านวิเคราะห์วรรคเพลง ลูกตก บันไดเสียง และการใช้สำนวนโดยยึดกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการบรรเลงระนาดทุ้มของทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จากการค้นคว้าเอกสาร ตำรา หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ครูเพชร จรรย์นาฏย์ เดิมชื่อ “นุช” ได้เริ่มเรียนดนตรีไทยโดยเป็นศิษย์ของครูช้อย สุนทรวาทิน ภายหลังต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ฯ ทรงรับไว้เป็นคนระนาดเอกอยู่ใน วงวังบูรพาฯ และทรงประทานชื่อให้ใหม่ว่า เพชร จรรย์นาฏย์ ครูเพชรมีผลงานการประพันธ์ เพลงเถาไว้มากมาย และยังได้ทำทางเดี่ยวไว้ทุกเครื่องมือ ซึ่งได้ถ่ายทอดทางเพลงต่าง ๆ ไว้ให้กับทายาท รวมถึงครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์ด้วยเช่นกัน ครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์ เป็นทายาทที่สืบสายทางตระกูลและทางเพลงของครูเพชร จรรย์นาฏย์ โดยตรง ครูพิทักษ์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบรรเลงระนาดทุ้ม เป็นอย่างมาก และเป็นผู้สืบสอดผลงานทางด้านดนตรีของครูเพชร ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ในการศึกษาทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ พบว่า โครงสร้างของเพลง มีทั้งหมด 3 ท่อน เมื่อรวมเที่ยวกลับแล้วจะมีทั้งหมด 72 ประโยค 144 วรรคเพลง และ 36 จังหวะหน้าทับ วรรคเพลงและลูกตกพบว่า เสียงลูกตกที่มามาก ที่สุด คือ เสียงเร พบทั้งหมด 37 แห่ง และเสียงที่พบน้อยที่สุดคือเสียงมี พบทั้งหมด 4 แห่ง การใช้บันไดเสียงที่พบมากที่สุด คือ ท ด ร x ฟ ซ พบ 27 ประโยค และบันไดเสียงที่พบน้อย ที่สุด คือ ม ฟ ซ x ท ด พบ 3 ประโยค ส่วนการใช้สำนวนนั้น เกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยได้กำหนดสำนวนเดี่ยวระนาดทุ้มไว้ทั้งหมด 18 สำนวน ซึ่งในการใช้สำนวนของเดี่ยวระนาดทุ้ม เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์พบว่า ตรงกับเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยเพียง 13 สำนวน สำนวนที่พบมากที่สุด คือ การตีดูด พบ 123 วรรค และสำนวนที่พบน้อยที่สุด คือ การตีไล่เสียงทีละมือ พบเพียง 2 วรรค ลักษณะเด่น ที่พบในเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ คือ การใช้สำนวนวิธีการตีดูดเปิดขวาดูดซ้าย ซึ่งมีความแตกต่างจากสำนวนวิธีการตีดูดที่อยู่ในเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย การจัดระบบจังหวะเพื่อให้เกิดความโดดเด่นของทำนอง การใช้สำนวนกลอนที่ให้ความหมายอย่างสมบูรณ์โดยใช้สำนวนที่สัมผัสต่อเนื่องกันตั้งแต่ 4 วรรคขึ้นไป และการเปลี่ยนสำเนียงไทยเป็นสำเนียงแขก เป็นต้น อย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะตัวของทางเพลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ ที่สืบทอดโดยครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์ มีความโดดเด่นน่าที่จะได้รับการอนุรักษ์ และเผยแพร่เพื่อให้นักดนตรีรุ่นหลังได้ศึกษา และสืบทอดต่อไป

Published date : Aug 07, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : หอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2557-13 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
ศึกษาทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ สืบทอดโดยครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2557 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
ศิลปนิพนธ์เรื่อง “ศึกษาทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ สืบทอดโดย ครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์” มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ ผลงาน และทางเพลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ สืบทอดโดยครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์ ศึกษาด้านวิเคราะห์วรรคเพลง ลูกตก บันไดเสียง และการใช้สำนวนโดยยึดกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการบรรเลงระนาดทุ้มของทบวงมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จากการค้นคว้าเอกสาร ตำรา หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ครูเพชร จรรย์นาฏย์ เดิมชื่อ “นุช” ได้เริ่มเรียนดนตรีไทยโดยเป็นศิษย์ของครูช้อย สุนทรวาทิน ภายหลังต่อมาสมเด็จเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ฯ ทรงรับไว้เป็นคนระนาดเอกอยู่ใน วงวังบูรพาฯ และทรงประทานชื่อให้ใหม่ว่า เพชร จรรย์นาฏย์ ครูเพชรมีผลงานการประพันธ์ เพลงเถาไว้มากมาย และยังได้ทำทางเดี่ยวไว้ทุกเครื่องมือ ซึ่งได้ถ่ายทอดทางเพลงต่าง ๆ ไว้ให้กับทายาท รวมถึงครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์ด้วยเช่นกัน ครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์ เป็นทายาทที่สืบสายทางตระกูลและทางเพลงของครูเพชร จรรย์นาฏย์ โดยตรง ครูพิทักษ์เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการบรรเลงระนาดทุ้ม เป็นอย่างมาก และเป็นผู้สืบสอดผลงานทางด้านดนตรีของครูเพชร ได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน ในการศึกษาทางเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ พบว่า โครงสร้างของเพลง มีทั้งหมด 3 ท่อน เมื่อรวมเที่ยวกลับแล้วจะมีทั้งหมด 72 ประโยค 144 วรรคเพลง และ 36 จังหวะหน้าทับ วรรคเพลงและลูกตกพบว่า เสียงลูกตกที่มามาก ที่สุด คือ เสียงเร พบทั้งหมด 37 แห่ง และเสียงที่พบน้อยที่สุดคือเสียงมี พบทั้งหมด 4 แห่ง การใช้บันไดเสียงที่พบมากที่สุด คือ ท ด ร x ฟ ซ พบ 27 ประโยค และบันไดเสียงที่พบน้อย ที่สุด คือ ม ฟ ซ x ท ด พบ 3 ประโยค ส่วนการใช้สำนวนนั้น เกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยได้กำหนดสำนวนเดี่ยวระนาดทุ้มไว้ทั้งหมด 18 สำนวน ซึ่งในการใช้สำนวนของเดี่ยวระนาดทุ้ม เพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์พบว่า ตรงกับเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัยเพียง 13 สำนวน สำนวนที่พบมากที่สุด คือ การตีดูด พบ 123 วรรค และสำนวนที่พบน้อยที่สุด คือ การตีไล่เสียงทีละมือ พบเพียง 2 วรรค ลักษณะเด่น ที่พบในเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ คือ การใช้สำนวนวิธีการตีดูดเปิดขวาดูดซ้าย ซึ่งมีความแตกต่างจากสำนวนวิธีการตีดูดที่อยู่ในเกณฑ์ของทบวงมหาวิทยาลัย การจัดระบบจังหวะเพื่อให้เกิดความโดดเด่นของทำนอง การใช้สำนวนกลอนที่ให้ความหมายอย่างสมบูรณ์โดยใช้สำนวนที่สัมผัสต่อเนื่องกันตั้งแต่ 4 วรรคขึ้นไป และการเปลี่ยนสำเนียงไทยเป็นสำเนียงแขก เป็นต้น อย่างไรก็ตามลักษณะเฉพาะตัวของทางเพลงเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงแขกมอญ 3 ชั้น ทางครูเพชร จรรย์นาฏย์ ที่สืบทอดโดยครูพิทักษ์ จรรย์นาฏย์ มีความโดดเด่นน่าที่จะได้รับการอนุรักษ์ และเผยแพร่เพื่อให้นักดนตรีรุ่นหลังได้ศึกษา และสืบทอดต่อไป 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.