การสร้างสรรค์การแสดงชุด ระบำพิลาสกุมภีล์

ศิลปนิพนธ์การสร้างสรรค์การแสดงชุด “ระบำพิลาสกุมภีล์” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะอุปนิสัยและความเป็นอยู่ของตัวละครที่เป็นจระเข้ในบทละครนอกเรื่องไกรทอง และการสร้างสรรค์การแสดงชุด “ระบำพิลาสกุมภีล์”โดยนำความรู้ที่ได้ศึกษา มาประดิษฐ์เป็นชุดการแสดงสร้างสรรค์จากการศึกษาพบว่า ในการแสดงโขนหรือละคร ระบำเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งมีผู้รังสรรค์ขึ้น เพื่อเพิ่มอรรถรสในการแสดงโขนและละครประเภทต่าง ๆ เช่น การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง ได้มีการนำระบำมฤคระเริง เข้ามาแทรกในการแสดงในตอนนี้เป็นการเพิ่มอรรถรส และการนำเสนอ มากยิ่งขึ้น ระบำจึงเป็นส่วนที่เสริมให้โขน-ละคร มีความสมบูรณ์และน่าติดตามชม และในปัจจุบันละครที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ จะเป็นการแสดงละครรำประเภทละครนอก เนื่องจากละครนอกเนื้อเรื่องส่วนใหญ่มาจากนิทานพื้นเมืองของชาวบ้าน มีความมุ่งหมายในการดำเนินเรื่องให้สนุกสนานมากกว่าความประณีตในการร่ายรำ เพราะมุ่งดำเนินเนื้อเรื่องให้รวดเร็ว โลดโผน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีศิลปะในการร่ายรำที่กระฉับกระเฉง ว่องไว เหมือนกิริยาของชาวบ้าน อาทิเช่น เรื่องไชยเชษฐ์ เรื่องคาวี เรื่องสังข์ทอง เรื่องมณีพิชัย และเรื่องไกรทอง จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ละครนอกเรื่องไกรทอง มีลักษณะโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ คือมีการดำเนินเรื่องที่สนุกสนาน เป็นนิทานพื้นบ้านประจำท้องถิ่นและเป็นละครเรื่องเดียวเท่านั้นที่มีตัวละครเป็นจระเข้ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจ ศึกษาบทบาท ลักษณะอุปนิสัยความเป็นอยู่ของตัวละครที่เป็นจระเข้ในละครนอกเรื่องไกรทอง นอกจากนี้ผู้ศึกษา ยังได้ศึกษาจระเข้ที่พบในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ จระเข้น้ำจืด จระเข้น้ำเค็ม จระเข้ปากกระทุงเหวซึ่งเป็นจระเข้น้ำกร่อย และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์มาประดิษฐ์ชุดการแต่งกาย สร้างสรรค์ การแสดงชุด “ระบำพิลาสกุมภีล์” ผลจากการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์การแสดงชุด “ระบำพิลาสกุมภีล์” เพื่อเป็นการสร้างรื่นเริง และเพิ่มอรรถรสในการชมละครนอกเรื่องไกรทอง ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นการสืบทอดวรรณคดีไทยให้คงอยู่ต่อไป และในการสร้างสรรค์ ชุดการแสดงนั้น ได้นำแนวคิดทฤษฏีการสร้างสรรค์การแสดง และหลักเกณฑ์ในการวิจัยทางด้านนาฏศิลป์ จากแนวคิดทฤษฏีหลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ ของศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ และศิลปะการออกแบบท่ารำ(นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์) ของรองศาสตรจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล มาเป็นหลักในการสร้างสรรค์การแสดงชุด ระบำ พิลาสกุมภีล์ และในการนำเสนอความคิด สร้างสรรค์จินตนาการ โดยการนำท่ารำพื้นฐานที่เลียนแบบนางจระเข้ในเรื่องไกรทองมาดัดแปลงเป็นท่าทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่สวยงามแบ่งออกเป็น 1. ลักษณะการใช้มือ ใช้เท้า การเยื้องตัว 2. ลักษระการว่ายน้ำ การกินเหยื่อและอากัปกิริยาต่าง ๆ

Published date : Aug 14, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : หอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2558-13 
100 a : ชื่อผู้แต่ง Author 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
การสร้างสรรค์การแสดงชุด ระบำพิลาสกุมภีล์ 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2558 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
ศิลปนิพนธ์การสร้างสรรค์การแสดงชุด “ระบำพิลาสกุมภีล์” วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะอุปนิสัยและความเป็นอยู่ของตัวละครที่เป็นจระเข้ในบทละครนอกเรื่องไกรทอง และการสร้างสรรค์การแสดงชุด “ระบำพิลาสกุมภีล์”โดยนำความรู้ที่ได้ศึกษา มาประดิษฐ์เป็นชุดการแสดงสร้างสรรค์จากการศึกษาพบว่า ในการแสดงโขนหรือละคร ระบำเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งซึ่งมีผู้รังสรรค์ขึ้น เพื่อเพิ่มอรรถรสในการแสดงโขนและละครประเภทต่าง ๆ เช่น การแสดงโขนเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน พระรามตามกวาง ได้มีการนำระบำมฤคระเริง เข้ามาแทรกในการแสดงในตอนนี้เป็นการเพิ่มอรรถรส และการนำเสนอ มากยิ่งขึ้น ระบำจึงเป็นส่วนที่เสริมให้โขน-ละคร มีความสมบูรณ์และน่าติดตามชม และในปัจจุบันละครที่ได้รับความนิยมส่วนใหญ่ จะเป็นการแสดงละครรำประเภทละครนอก เนื่องจากละครนอกเนื้อเรื่องส่วนใหญ่มาจากนิทานพื้นเมืองของชาวบ้าน มีความมุ่งหมายในการดำเนินเรื่องให้สนุกสนานมากกว่าความประณีตในการร่ายรำ เพราะมุ่งดำเนินเนื้อเรื่องให้รวดเร็ว โลดโผน ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และมีศิลปะในการร่ายรำที่กระฉับกระเฉง ว่องไว เหมือนกิริยาของชาวบ้าน อาทิเช่น เรื่องไชยเชษฐ์ เรื่องคาวี เรื่องสังข์ทอง เรื่องมณีพิชัย และเรื่องไกรทอง จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น ละครนอกเรื่องไกรทอง มีลักษณะโดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ คือมีการดำเนินเรื่องที่สนุกสนาน เป็นนิทานพื้นบ้านประจำท้องถิ่นและเป็นละครเรื่องเดียวเท่านั้นที่มีตัวละครเป็นจระเข้ด้วยเหตุผลดังกล่าว คณะผู้ศึกษาจึงเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจ ศึกษาบทบาท ลักษณะอุปนิสัยความเป็นอยู่ของตัวละครที่เป็นจระเข้ในละครนอกเรื่องไกรทอง นอกจากนี้ผู้ศึกษา ยังได้ศึกษาจระเข้ที่พบในประเทศไทยแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ จระเข้น้ำจืด จระเข้น้ำเค็ม จระเข้ปากกระทุงเหวซึ่งเป็นจระเข้น้ำกร่อย และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์มาประดิษฐ์ชุดการแต่งกาย สร้างสรรค์ การแสดงชุด “ระบำพิลาสกุมภีล์” ผลจากการวิจัยครั้งนี้ คณะผู้ศึกษาเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์การแสดงชุด “ระบำพิลาสกุมภีล์” เพื่อเป็นการสร้างรื่นเริง และเพิ่มอรรถรสในการชมละครนอกเรื่องไกรทอง ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น และเป็นการสืบทอดวรรณคดีไทยให้คงอยู่ต่อไป และในการสร้างสรรค์ ชุดการแสดงนั้น ได้นำแนวคิดทฤษฏีการสร้างสรรค์การแสดง และหลักเกณฑ์ในการวิจัยทางด้านนาฏศิลป์ จากแนวคิดทฤษฏีหลักการแสดงนาฏยศิลป์ปริทรรศน์ ของศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร. สุรพล วิรุฬห์รักษ์ และศิลปะการออกแบบท่ารำ(นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์) ของรองศาสตรจารย์ฉันทนา เอี่ยมสกุล มาเป็นหลักในการสร้างสรรค์การแสดงชุด ระบำ พิลาสกุมภีล์ และในการนำเสนอความคิด สร้างสรรค์จินตนาการ โดยการนำท่ารำพื้นฐานที่เลียนแบบนางจระเข้ในเรื่องไกรทองมาดัดแปลงเป็นท่าทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่สวยงามแบ่งออกเป็น 1. ลักษณะการใช้มือ ใช้เท้า การเยื้องตัว 2. ลักษระการว่ายน้ำ การกินเหยื่อและอากัปกิริยาต่าง ๆ 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
ภาควิชานาฏศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.