การศึกษาเพลงโหมโรงกราวใน ประพันธ์โดยครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ)

ศิลปนิพนธ์เรื่อง การศึกษาเพลงโหมโรงกราวใน ประพันธ์โดยครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติเพลงที่มาเพลงโหมโรงกราวใน โครงสร้างทำนองหลัก หน้าทับ รูปแบบการบรรเลง และแนวของการบรรเลง ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จากการค้นคว้าเอกสาร ตำรา หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ ครูพินิจ ฉายสุวรรณ เดิมชื่อ สนม ฉายสุวรรณ ได้รับการจับมือต่อเพลงสาธุการจาก นายผัน กองโชค และได้เริ่มเรียนดนตรีไทยเป็นครั้งแรกกับอาซึ่งบวชเป็นพระ คือหลวงอาพร รวมถึงได้เรียนดนตรีสากล ทฤษฎีสากล และวิชาการดนตรีอื่น ๆ อีกทั้งได้เรียนดนตรีไทยเพิ่มเติมจาก ครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน และได้เข้ารับราชการเป็นนักดนตรีวงเทศบาลของกรุงเทพมหานคร ได้ทำงานร่วมกับครูดนตรีไทยหลายท่าน จึงได้สั่งสมวิชาความรู้ทางด้านดนตรีไทย จนได้รับการยอมรับจากนักดนตรีไทยด้วยกัน ครูพินิจ ฉายสุวรรณ ได้รับการถ่ายทอดเนื้อเพลงกราวใน 3 ชั้น จากครูสอน วงฆ้อง และ ได้นำทำนองเพลงกราวใน 3 ชั้น มาปรุงแต่งทางใหม่ ให้เป็นเพลงโหมโรงเสภาที่มี ลูกล้อ ลูกขัดประกอบด้วยท่วงทำนองเพลงทั้งหมด 3 ช่วง คือ ทำนองเพลงโหมโรงกราวในช่วงที่ 1 ลูกโยนเสียงที่ 1 ถึง ลูกโยนเสียงที่ 2 ช่วงที่ 2 เนื้อเพลง และช่วงที่ 3 ลูกโยนเสียงที่ 3 ถึง ลูกโยนเสียงที่ 7 ใช้หน้าทับปรบไก่ 3 ชั้นและหน้าทับกราวใน ในแต่ละช่วงทำนองเพลงได้สอดแทรกการเดี่ยวของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องมือ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้บรรเลง อีกทั้งแสดงถึงเอกลักษณ์ของเพลงเดี่ยวกราวใน ซึ่งเป็นเพลงเดี่ยวขั้นสูงสุดของนักดนตรีไทย ทางที่ใช้เดี่ยวแต่ละเครื่องมือเป็นทางที่ครูพินิจ ฉายสุวรรณได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ ที่แสดงลักษณะความโดดเด่นของแต่ละเครื่องมือ การเชื่อมต่อและการปรับแนวเพลงแต่ละช่วงมีความไพเราะเร้าใจ มีการเปลี่ยนหน้าทับของกลองสองหน้าให้เข้ากับบทเพลงแต่ละช่วง เพลงโหมโรง กราวในจัดเป็นเพลงโหมโรงเพลงหนึ่ง ที่มีความไพเราะน่าฟัง และแสดงถึงความแปลกใหม่ของ การประพันธ์เพลงโหมโรง ที่สื่อถึงอรรถรสและความเป็นตัวตนของปี่พาทย์เสภาได้อย่างครบครัน

Published date : Aug 15, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2559-11 
100 a : ชื่อผู้แต่ง Author 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
การศึกษาเพลงโหมโรงกราวใน ประพันธ์โดยครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2559 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
ศิลปนิพนธ์เรื่อง การศึกษาเพลงโหมโรงกราวใน ประพันธ์โดยครูพินิจ ฉายสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาประวัติเพลงที่มาเพลงโหมโรงกราวใน โครงสร้างทำนองหลัก หน้าทับ รูปแบบการบรรเลง และแนวของการบรรเลง ซึ่งได้ทำการเก็บข้อมูลต่าง ๆ จากการค้นคว้าเอกสาร ตำรา หนังสือ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ และการสัมภาษณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สรุปผลการวิจัยได้ ดังนี้ ครูพินิจ ฉายสุวรรณ เดิมชื่อ สนม ฉายสุวรรณ ได้รับการจับมือต่อเพลงสาธุการจาก นายผัน กองโชค และได้เริ่มเรียนดนตรีไทยเป็นครั้งแรกกับอาซึ่งบวชเป็นพระ คือหลวงอาพร รวมถึงได้เรียนดนตรีสากล ทฤษฎีสากล และวิชาการดนตรีอื่น ๆ อีกทั้งได้เรียนดนตรีไทยเพิ่มเติมจาก ครูดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงอีกหลายท่าน และได้เข้ารับราชการเป็นนักดนตรีวงเทศบาลของกรุงเทพมหานคร ได้ทำงานร่วมกับครูดนตรีไทยหลายท่าน จึงได้สั่งสมวิชาความรู้ทางด้านดนตรีไทย จนได้รับการยอมรับจากนักดนตรีไทยด้วยกัน ครูพินิจ ฉายสุวรรณ ได้รับการถ่ายทอดเนื้อเพลงกราวใน 3 ชั้น จากครูสอน วงฆ้อง และ ได้นำทำนองเพลงกราวใน 3 ชั้น มาปรุงแต่งทางใหม่ ให้เป็นเพลงโหมโรงเสภาที่มี ลูกล้อ ลูกขัดประกอบด้วยท่วงทำนองเพลงทั้งหมด 3 ช่วง คือ ทำนองเพลงโหมโรงกราวในช่วงที่ 1 ลูกโยนเสียงที่ 1 ถึง ลูกโยนเสียงที่ 2 ช่วงที่ 2 เนื้อเพลง และช่วงที่ 3 ลูกโยนเสียงที่ 3 ถึง ลูกโยนเสียงที่ 7 ใช้หน้าทับปรบไก่ 3 ชั้นและหน้าทับกราวใน ในแต่ละช่วงทำนองเพลงได้สอดแทรกการเดี่ยวของเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องมือ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของผู้บรรเลง อีกทั้งแสดงถึงเอกลักษณ์ของเพลงเดี่ยวกราวใน ซึ่งเป็นเพลงเดี่ยวขั้นสูงสุดของนักดนตรีไทย ทางที่ใช้เดี่ยวแต่ละเครื่องมือเป็นทางที่ครูพินิจ ฉายสุวรรณได้ประพันธ์ขึ้นใหม่ ที่แสดงลักษณะความโดดเด่นของแต่ละเครื่องมือ การเชื่อมต่อและการปรับแนวเพลงแต่ละช่วงมีความไพเราะเร้าใจ มีการเปลี่ยนหน้าทับของกลองสองหน้าให้เข้ากับบทเพลงแต่ละช่วง เพลงโหมโรง กราวในจัดเป็นเพลงโหมโรงเพลงหนึ่ง ที่มีความไพเราะน่าฟัง และแสดงถึงความแปลกใหม่ของ การประพันธ์เพลงโหมโรง ที่สื่อถึงอรรถรสและความเป็นตัวตนของปี่พาทย์เสภาได้อย่างครบครัน 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.