เพลงพระฉันมอญ กรณีศึกษา ครูสุรินทร์ สงค์ทอง

ศิลปนิพนธ์เรื่อง เพลงพระฉันมอญ กรณีศึกษา : ครูสุรินทร์ สงค์ทอง ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา บริบท บทบาท หน้าที่ โครงสร้าง ทำนองหลัก และรูปแบบวิธีการบรรเลงเพลงพระฉันมอญ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ข้อมูลจากเอกสารตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า เพลงพระฉันมอญเป็นเพลงมอญโบราณที่ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ มีการนำเพลงมอญหลาย ๆ เพลงมาร้อยเรียงและบรรเลงติดต่อกันเป็นเพลงที่ไม่มีจังหวะหน้าทับ ใช้ฉิ่งตีกำกับจังหวะย่อยเพียงอย่างเดียว เพลงพระฉันมอญเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาใช้บรรเลงทั้ง งานมงคลและงานอวมงคล โดยเฉพาะจะใช้บรรเลงในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าและ ฉันภัตตาหารเพล เพลงพระฉันมอญแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พระฉันเช้า ได้แก่ เพลงพระฉันเช้า เพลงฉิ่งใหญ่ เพลงเก๊าะทุมเมียะ และเพลงเมาะคำเปรียง ส่วนที่ 2 พระฉันเพล ได้แก่ เพลงพระฉันเพล เพลงฉิ่งใหญ่ เพลงเก๊าะทุมเมียะ และเพลงเมาะคำเปรียง และส่วนที่ 3 เพลงจบท้าย ได้แก่ เพลงมอญยกตะลุ่ม เพลงพระฉันมอญเป็นเพลงที่ใช้กลุ่มบันไดเสียงเพียงออบน คือ ด ร ม x ซ ล x และเพียงออล่าง คือ ซ ล ท x ร ม x ในการบรรเลงมากที่สุด และเสียงลูกตกที่พบมากที่สุดคือ เสียง เร เพลงพระฉันมอญ มีรูปแบบและวิธีการบรรเลง ตามพิธีกรรมของพระสงฆ์สำหรับฉันภัตตาหาร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ พระฉันภัตตาหารเช้าและพระฉันภัตตาหารเพล การบรรเลงในช่วงพระฉันภัตตาหารเช้าจะเริ่มบรรเลงจากเพลงพระฉันเช้า จำนวน 4 เพลง จากนั้นจะบรรเลงเพลงมอญยกตะลุ่มซึ่งเป็นเพลง ในอัตราจังหวะชั้นเดียว โดยใช้ตะโพนมอญและเปิงมางคอกตีกำกับจังหวะหน้าทับ สำหรับในช่วง พระฉันภัตตาหารเพลจะเริ่มบรรเลงจากเพลงพระฉันเพล จำนวน 4 เพลง และบรรเลงต่อท้ายด้วย เพลงมอญยกตะลุ่ม เป็นการเสร็จพิธีและการบรรเลงชุดพระฉันมอญตามพิธีกรรมและขนบการบรรเลงของ ปี่พาทย์มอญชาวรามัญ

Published date : Aug 15, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : หอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2559-19 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
เพลงพระฉันมอญ กรณีศึกษา ครูสุรินทร์ สงค์ทอง 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2559 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
ศิลปนิพนธ์เรื่อง เพลงพระฉันมอญ กรณีศึกษา : ครูสุรินทร์ สงค์ทอง ในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา บริบท บทบาท หน้าที่ โครงสร้าง ทำนองหลัก และรูปแบบวิธีการบรรเลงเพลงพระฉันมอญ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ข้อมูลจากเอกสารตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากการศึกษาพบว่า เพลงพระฉันมอญเป็นเพลงมอญโบราณที่ไม่ปรากฏนามผู้ประพันธ์ มีการนำเพลงมอญหลาย ๆ เพลงมาร้อยเรียงและบรรเลงติดต่อกันเป็นเพลงที่ไม่มีจังหวะหน้าทับ ใช้ฉิ่งตีกำกับจังหวะย่อยเพียงอย่างเดียว เพลงพระฉันมอญเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางพุทธศาสนาใช้บรรเลงทั้ง งานมงคลและงานอวมงคล โดยเฉพาะจะใช้บรรเลงในขณะที่พระภิกษุสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้าและ ฉันภัตตาหารเพล เพลงพระฉันมอญแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 พระฉันเช้า ได้แก่ เพลงพระฉันเช้า เพลงฉิ่งใหญ่ เพลงเก๊าะทุมเมียะ และเพลงเมาะคำเปรียง ส่วนที่ 2 พระฉันเพล ได้แก่ เพลงพระฉันเพล เพลงฉิ่งใหญ่ เพลงเก๊าะทุมเมียะ และเพลงเมาะคำเปรียง และส่วนที่ 3 เพลงจบท้าย ได้แก่ เพลงมอญยกตะลุ่ม เพลงพระฉันมอญเป็นเพลงที่ใช้กลุ่มบันไดเสียงเพียงออบน คือ ด ร ม x ซ ล x และเพียงออล่าง คือ ซ ล ท x ร ม x ในการบรรเลงมากที่สุด และเสียงลูกตกที่พบมากที่สุดคือ เสียง เร เพลงพระฉันมอญ มีรูปแบบและวิธีการบรรเลง ตามพิธีกรรมของพระสงฆ์สำหรับฉันภัตตาหาร โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ พระฉันภัตตาหารเช้าและพระฉันภัตตาหารเพล การบรรเลงในช่วงพระฉันภัตตาหารเช้าจะเริ่มบรรเลงจากเพลงพระฉันเช้า จำนวน 4 เพลง จากนั้นจะบรรเลงเพลงมอญยกตะลุ่มซึ่งเป็นเพลง ในอัตราจังหวะชั้นเดียว โดยใช้ตะโพนมอญและเปิงมางคอกตีกำกับจังหวะหน้าทับ สำหรับในช่วง พระฉันภัตตาหารเพลจะเริ่มบรรเลงจากเพลงพระฉันเพล จำนวน 4 เพลง และบรรเลงต่อท้ายด้วย เพลงมอญยกตะลุ่ม เป็นการเสร็จพิธีและการบรรเลงชุดพระฉันมอญตามพิธีกรรมและขนบการบรรเลงของ ปี่พาทย์มอญชาวรามัญ 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.