การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่องทักษะการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น กรณีศึกษา กระบวนการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้นของคุณครูกิตติภพ จั่นรอด

การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ทักษะการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น กรณีศึกษากระบวนการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น ของคุณครูกิตติภพ จั่นรอด เพื่อเป็นแนวทาง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ทักษะการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น โดยกระบวนการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น ของคุณครูกิตติภพ จั่นรอด และแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ทักษะการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น กรณีศึกษากระบวนการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น ของคุณครูกิตติภพ จั่นรอด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนนำของบทเรียน เนื้อหาของบทเรียน การใช้ภาษา ส่วนประกอบมัลติมีเดีย การออกแบบปฏิสัมพันธ์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ 90.33 ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับดีมาก เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคำอธิบาย รูปภาพที่แสดงถึงวิธีการฝึกปฏิบัติจะเข้ วิดีโอแสดงแบบฝึกหัดในการฝึกปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนี้สามารถศึกษาเนื้อหาได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลา และสถานที่

Published date : Aug 15, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : หอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2559-22 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่องทักษะการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น กรณีศึกษา กระบวนการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้นของคุณครูกิตติภพ จั่นรอด 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2559 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ทักษะการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น กรณีศึกษากระบวนการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น ของคุณครูกิตติภพ จั่นรอด เพื่อเป็นแนวทาง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ทักษะการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น โดยกระบวนการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น ของคุณครูกิตติภพ จั่นรอด และแบบประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) จากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เรื่อง ทักษะการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น กรณีศึกษากระบวนการฝึกปฏิบัติจะเข้เบื้องต้น ของคุณครูกิตติภพ จั่นรอด โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนนำของบทเรียน เนื้อหาของบทเรียน การใช้ภาษา ส่วนประกอบมัลติมีเดีย การออกแบบปฏิสัมพันธ์ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.51 ค่าเฉลี่ยร้อยละอยู่ที่ 90.33 ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในระดับดีมาก เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีคำอธิบาย รูปภาพที่แสดงถึงวิธีการฝึกปฏิบัติจะเข้ วิดีโอแสดงแบบฝึกหัดในการฝึกปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากนี้สามารถศึกษาเนื้อหาได้อย่างอิสระ โดยไม่มีข้อจำกัดทางด้านเวลา และสถานที่ 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.