การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานรบอากาศตะไล : กรณีศึกษากระบวนการรบหนุมานของครูพงษ์พิศ จารุจินดา

ศิลปนิพนธ์ เรื่อง การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานรบอากาศตะไล : กรณีศึกษากระบวนการรบหนุมานของครูพงษ์พิศ จารุจินดา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประวัติความเป็นมา การสืบทอด องค์ประกอบของการแสดง และวิธีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานรบอากาศตะไล พร้อมทั้งนำชุดการแสดง เผยแพร่ในรูปแบบของการแสดงเชิงอนุรักษ์ จากการศึกษาวิจัยพบว่า การแสดงโขนชุดหนุมานรบอากาศตะไล ปรากฎอยู่ในการแสดง ตอนสืบมรรคา มีประวัติการสืบทอดแบ่งได้เป็น 3 ระยะ และมีองค์ประกอบของการแสดง 11 ส่วน คือ รูปแบบของการแสดง การคัดเลือกผู้แสดง บทโขนประกอบการแสดง แนวคิดในการประดิษฐ์ท่ารำ นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดง เครื่องแต่งกายและอาวุธที่ใช้ในการแสดง ฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดง ดนตรีประกอบการแสดง แสงสีประกอบการแสดง เวลาที่ใช้ในการแสดง วิธีการถ่ายทอด ท่ารำและการเจรจาทำบทในการแสดง โดยมีวิธีการแสดงคือ ผู้วิจัยพบว่า 1) อากาศตะไลออกตรวจพลพร้อมเสนายักษ์ 2) หนุมานแสดงท่าทางตามกระบวนท่ารำในเพลงเชิดออกมาปะทะทัพของอากาศตะไล 3) อากาศตะไลสั่งพลเสนายักษ์เข้ารบตามกระบวนท่าและขึ้นลอยพิเศษ 4) หนุมานและอากาศตะไลเข้ารบตามกระบวนท่า โดยมีขั้นตอนการรบประกอบอาวุธตามลำดับ คือ หอก จักร กระบอง ในการแสดงโขนชุดนี้ผู้ถ่ายทอดท่ารำได้กำหนดให้ผู้วิจัยใช้อาวุธในการรบ 3 ชนิด ดังกล่าวแล้วข้างต้น 5) หนุมาน สังหารอากาศตะไลด้วยอาวุธตรีเพชร ทั้งนี้ผู้แสดงแต่งกายยืนเครื่องตามประเภทของตัวละครใน เรื่องรามเกียรติ์ ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า บรรเลงประกอบการแสดง ในจารีตของการแสดงโขนชุดนี้ มีลักษณะเด่นของการแสดง คือ หนุมานมีการทำท่าหยอกล้อจับหน้าอก จับก้นยักษ์อากาศตะไล โดยยักษ์อากาศตะไลมีการทำท่าทางเขินอาย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการแสดงโขนชุดนี้

Published date : Aug 15, 2019
Publisher : สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
Page : -
Rating :
ห้องสมุด : หอสมุดกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
 
084 a : เลขหมู่ Classification number 
2559-24 
100 a : ชื่อผู้แต่ง Author 
245 a : ชื่อเรื่อง Title 
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด หนุมานรบอากาศตะไล : กรณีศึกษากระบวนการรบหนุมานของครูพงษ์พิศ จารุจินดา 
260 c : ปีที่พิมพ์ Date of publication 
2559 
260 b : ชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ Name of publisher 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
300 a : จำนวนหน้า Total pages 
 
520 a : เนื้อเรื่องย่อ Description 
ศิลปนิพนธ์ เรื่อง การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานรบอากาศตะไล : กรณีศึกษากระบวนการรบหนุมานของครูพงษ์พิศ จารุจินดา มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาประวัติความเป็นมา การสืบทอด องค์ประกอบของการแสดง และวิธีการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดหนุมานรบอากาศตะไล พร้อมทั้งนำชุดการแสดง เผยแพร่ในรูปแบบของการแสดงเชิงอนุรักษ์ จากการศึกษาวิจัยพบว่า การแสดงโขนชุดหนุมานรบอากาศตะไล ปรากฎอยู่ในการแสดง ตอนสืบมรรคา มีประวัติการสืบทอดแบ่งได้เป็น 3 ระยะ และมีองค์ประกอบของการแสดง 11 ส่วน คือ รูปแบบของการแสดง การคัดเลือกผู้แสดง บทโขนประกอบการแสดง แนวคิดในการประดิษฐ์ท่ารำ นาฏยศัพท์ที่ใช้ในการแสดง เครื่องแต่งกายและอาวุธที่ใช้ในการแสดง ฉากและอุปกรณ์ประกอบการแสดง ดนตรีประกอบการแสดง แสงสีประกอบการแสดง เวลาที่ใช้ในการแสดง วิธีการถ่ายทอด ท่ารำและการเจรจาทำบทในการแสดง โดยมีวิธีการแสดงคือ ผู้วิจัยพบว่า 1) อากาศตะไลออกตรวจพลพร้อมเสนายักษ์ 2) หนุมานแสดงท่าทางตามกระบวนท่ารำในเพลงเชิดออกมาปะทะทัพของอากาศตะไล 3) อากาศตะไลสั่งพลเสนายักษ์เข้ารบตามกระบวนท่าและขึ้นลอยพิเศษ 4) หนุมานและอากาศตะไลเข้ารบตามกระบวนท่า โดยมีขั้นตอนการรบประกอบอาวุธตามลำดับ คือ หอก จักร กระบอง ในการแสดงโขนชุดนี้ผู้ถ่ายทอดท่ารำได้กำหนดให้ผู้วิจัยใช้อาวุธในการรบ 3 ชนิด ดังกล่าวแล้วข้างต้น 5) หนุมาน สังหารอากาศตะไลด้วยอาวุธตรีเพชร ทั้งนี้ผู้แสดงแต่งกายยืนเครื่องตามประเภทของตัวละครใน เรื่องรามเกียรติ์ ใช้วงปี่พาทย์เครื่องห้า บรรเลงประกอบการแสดง ในจารีตของการแสดงโขนชุดนี้ มีลักษณะเด่นของการแสดง คือ หนุมานมีการทำท่าหยอกล้อจับหน้าอก จับก้นยักษ์อากาศตะไล โดยยักษ์อากาศตะไลมีการทำท่าทางเขินอาย ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของการแสดงโขนชุดนี้ 
650 a : หัวเรื่อง Subject 
 
710 a : คณะ ภาควิชา Faculty Department 
ภาควิชาดุริยางคศิลป์ศึกษา คณะศิลปศึกษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.